Passend onderwijs

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs voor alle leerlingen. Dus dat geldt ook als een leerling extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een leerling uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen.
Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op de contactpersoon van het regionaal steunpunt in ons samenwerkingsverband.
 
Onze school en/ in het samenwerkingsverband
Door de Wet passend onderwijs die sinds 1 augustus 2014 van kracht is gegaan, hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl.
 
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband 'Zeeluwe' (zie ook  http://www.zeeluwe.nl/). Over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt. Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’ letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas en op de eigen school. Binnen deze basisondersteuning valt het differentiëren in de klas. Dit houdt in dat iedere leerling de leerstof op zijn of haar niveau krijgt aangeboden. Deze differentiatie geven wij vorm door handelingsgericht werken. Daarnaast behoort begeleiding omtrent dyslexie en dyscalculie ook tot de basisondersteuning.
Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg. Samen werken we op basis van één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in zijn of haar leven: school, ‘thuis’ en vrije tijd.
 
Ondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan
Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school, goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat in Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Elke school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit inzien bij de directie.
Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven? Dit alles staat beschreven in ons ondersteuningsplan: hoe regelen wij de ondersteuning op onze school?
 
 Ondersteuningscommissie
Om iedere leerling de goede ondersteuning te geven die het nodig heeft, hanteren wij verschillende ondersteuningsniveaus die oplopen in van lichte naar zwaardere ondersteuning. De ondersteuningscommissie, bestaande uit de directeur en de twee IB-ers, houdt hier de regie over. Meestal kunnen we als school samen met ouders goed bepalen welke ondersteuning een leerling nodig heeft. Soms is het nodig om extra deskundigen mee te laten kijken, zoals de contactpersoon van het samenwerkingsverband, de (school)maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige. Soms kunnen ook andere externe deskundigen aanschuiven. Het kan ook zijn dat er nog extra onderzoek nodig is. Dit kunnen we laten doen door onze onderwijs begeleidingsdienst de CED-Groep. Echter, de tijd die CED-Groep voor onze school heeft voor onderzoek is gelimiteerd. Op basis van prioriteiten zal de school keuzes moeten maken. Wel bestaat de mogelijkheid dat ouders op eigen kosten onderzoek laten uitvoeren.
Heeft een leerling , buiten de basisondersteuning, extra ondersteuning nodig dan wordt er een ‘arrangement’ op maat gemaakt. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding. Ouders worden hierbij vanzelfsprekend bij betrokken.
Vanaf het moment dat een leerling extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen met ouders het zogenoemde Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren in. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past.
 
Is een leerling bij ons – of eventueel op een andere ‘gewone’ basisschool - echt niet op zijn/haar plek, dan is er speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring nodig, dat via ons samenwerkingsverband wordt afgegeven.
Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het eens over het type onderwijs? Dan is dat voldoende. Is dat niet zo, dan geeft de onafhankelijke deskundigencommissie advies. Hierin zitten bijvoorbeeld een orthopedagoog of maatschappelijk werker.
Het samenwerkingsverband toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, dan wordt het advies overgenomen. Zijn ouders het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij een beroep doen op de Geschillenregeling 
Kindcentrum Oranje Nassau | Eijkmanplantsoen 3 | 3861 CW NIJKERK | T (033) 245 17 08 | E info@onsn.nl | sitemap